Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

กิจกรรม
งานวันแม่ งานเทศการงานลำไย
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุผากัปป์
โครงการใจประสานใจห่วยใยสุขภาพผู้พิการ
เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูป
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์
การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๖

ขอเชิญผู้พิการในพื้นที่ตำบลสันมะเค็ด ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ในปีงบประมาณ 2558

ขอเชิญผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสันมะเค็ด ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2558

จัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย
สอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าไฟฟ้าและวิทยุ
การยื่นแบบและชำระภาษี

นายอิ่นคำ กรงจักร์

นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด

 
 

งบประมาณเทศบาล

ผู้ดูแลระบบ

    Username :
    Password :