เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 74 ) โดย admin 1.5 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
2 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 64 ) โดย admin 159.87 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
3 คู่มือค่ารักษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 63 ) โดย admin 1.75 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
4 การประเมินผลการปฎิบัติงาน( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 63 ) โดย admin 6.39 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
5 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 69 ) โดย admin 1.95 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
6 พระราชบัญญัตควบคุมอาคารพ.ศ. 2522( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 62 ) โดย admin 321.38 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
7 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 66 ) โดย admin 1.28 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
8 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 58 ) โดย admin 482.25 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
9 หลักเกณฑ์เกี่ยบกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 58 ) โดย admin 259.88 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
10 "หลักราชการ" หลักแห่งคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการไทย( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 68 ) โดย admin 10.99 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
11 คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 59 ) โดย admin 6.39 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
12 วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 63 ) โดย admin 297.48 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
13 คู่มือการปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 59 ) โดย admin 15.4 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
14 คู่มือแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับบำเหน็บ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 63 ) โดย admin 18.31 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
15 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 54 ) โดย admin 4.61 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
16 สิทธิประโยชน์ว่าด้วยการลาของข้าราชการ( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 59 ) โดย admin 111.54 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่4)พ.ศ.2562( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 55 ) โดย admin 102.25 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
18 นักวิชาการส่งเสริมการท่องเที่ยว( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 54 ) โดย admin 596.56 KBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
19 การท่องเที่ยวโดยชุมชน( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 62 ) โดย admin 596.56 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
20 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( ลงวันที่ : 23/เม.ย./2562 || อ่าน : 116 ) โดย admin 596.51 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17