เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
21 นโยบายบริหารทรัพยากรยุคคล 61-63 เทศบาลตำบลสันมะเค็ด( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 10 ) โดย admin 433.01 KBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
22 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 14 ) โดย admin 257.94 KBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 12 ) โดย admin 3.55 MBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 12 ) โดย admin 4.38 MBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 12 ) โดย admin 409.27 KBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
26 เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2563( ลงวันที่ : 3/ก.ค./2563 || อ่าน : 21 ) โดย admin 2.26 MBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
27 เรี่อง โครงสร้างส่วนราชการ และ การแบ่งงานในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3( ลงวันที่ : 3/ก.ค./2563 || อ่าน : 20 ) โดย admin 1.29 MBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
28 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( ลงวันที่ : 24/เม.ย./2563 || อ่าน : 50 ) โดย admin 562.15 KBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
29 ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรส่วนท้องถิ่นปฎิบัติงานนอกถานที่ตั้ง(work from home)กรณีของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Coronavirus Disease (COVID-19))( ลงวันที่ : 23/เม.ย./2563 || อ่าน : 51 ) โดย admin 1.63 MBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
30 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 127 ) โดย admin 41.13 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
31 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 114 ) โดย admin 4.85 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
32 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 1( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 115 ) โดย admin 47 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
33 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 2( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 114 ) โดย admin 47 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
34 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 3( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 117 ) โดย admin 47 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
35 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 4( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 97 ) โดย admin 47 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
36 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 5( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 117 ) โดย admin 32.82 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
37 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป part 1( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 103 ) โดย admin 45 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
38 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป part 2( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 108 ) โดย admin 43.73 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
39 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 214 ) โดย admin 1.5 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
40 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 187 ) โดย admin 159.87 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17