เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
แผนผังหน่วยงาน
สำนักปลัด
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร้อยตรีบิน ดวงยานะ
ปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร้อยตรีชูรศักด์ แสนธิวัง
รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
Click ดูประวัติ
น.ส.ภิญญดา เขื่อนทา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายทศพล ไชยวงค์
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นายสันธาร ขันอ้าย
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นายสมหวัง นันตา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวภีลออ เต็มคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
น.ส.เสาวลักษณ์ สมใจ
เจ้าพนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นางกาญจนา เสาร์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Click ดูประวัติ
นางรัตนา หมื่นโอวาท
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Click ดูประวัติ
นายพนม รัตนพฤกษ์
คนงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
น.ส.เสาวลักษณ์ ธรรมจักร์
คนงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวธนัญญา ชัยพนัส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Click ดูประวัติ
นายธีรวุธ กวางประเสริฐ
คนงานทั่วไป
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กองคลัง
3 : กองช่าง
4 : กองการศึกษา
5 : สำนักปลัด
6 : สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17