เมนูหลัก
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 แผนตรวจประจำปีงบประมาณ 2564 ( ลงวันที่ : 22/เม.ย./2564 || อ่าน : 6 ) โดย admin 163.42 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ( ลงวันที่ : 21/ก.ค./2563 || อ่าน : 202 ) โดย admin 691.26 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
3 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม( ลงวันที่ : 21/ก.ค./2563 || อ่าน : 186 ) โดย admin 1.1 MBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4 มาตรการป้องกันการรับสินบน( ลงวันที่ : 21/ก.ค./2563 || อ่าน : 193 ) โดย admin 1003.31 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
5 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันมะเค็ด( ลงวันที่ : 21/ก.ค./2563 || อ่าน : 198 ) โดย admin 2.14 MBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6 มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ลงวันที่ : 21/ก.ค./2563 || อ่าน : 195 ) โดย admin 1.35 MBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
7 มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด( ลงวันที่ : 21/ก.ค./2563 || อ่าน : 185 ) โดย admin 1.47 MBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
8 มาตราการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ( ลงวันที่ : 21/ก.ค./2563 || อ่าน : 178 ) โดย admin 893.22 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 201 ) โดย admin 65.6 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 192 ) โดย admin 591.61 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
11 ประกาศใช้แผนป้องกันทุจริต ปี 63( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 188 ) โดย admin 961.01 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( ลงวันที่ : 23/เม.ย./2562 || อ่าน : 392 ) โดย admin 596.51 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
13 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( ลงวันที่ : 23/เม.ย./2562 || อ่าน : 287 ) โดย admin 476.06 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
14 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 410 ) โดย admin 464.47 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
15 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 335 ) โดย admin 510.84 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
16 ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด รอบ 6 เดือน ปีงบมาณ พ.ศ. 2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 349 ) โดย admin 179.29 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
17 ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 343 ) โดย admin 177.32 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17