เมนูหลัก
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ลงวันที่ : 6/พ.ค./2564 || อ่าน : 4 ) โดย Admin 335.03 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
2 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 216 ) โดย admin 41.13 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
3 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 207 ) โดย admin 4.85 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
4 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 1( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 198 ) โดย admin 47 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
5 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 2( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 200 ) โดย admin 47 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 3( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 198 ) โดย admin 47 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
7 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 4( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 171 ) โดย admin 47 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
8 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 5( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 198 ) โดย admin 32.82 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
9 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป part 1( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 176 ) โดย admin 45 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
10 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป part 2( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 181 ) โดย admin 43.73 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
11 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 290 ) โดย admin 1.5 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
12 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 253 ) โดย admin 159.87 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
13 คู่มือค่ารักษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 254 ) โดย admin 1.75 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
14 การประเมินผลการปฎิบัติงาน( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 261 ) โดย admin 6.39 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
15 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 266 ) โดย admin 1.95 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
16 พระราชบัญญัตควบคุมอาคารพ.ศ. 2522( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 258 ) โดย admin 321.38 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
17 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 295 ) โดย admin 1.28 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
18 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 259 ) โดย admin 482.25 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
19 หลักเกณฑ์เกี่ยบกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 262 ) โดย admin 259.88 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
20 "หลักราชการ" หลักแห่งคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการไทย( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 266 ) โดย admin 10.99 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร


กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17