เมนูหลัก
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส

 
  

  หมวดหมู่ เกี่ยวกับหน่วยงาน
เรื่อง : บทบาทอำนาจหน้าที่
โดย : admin
จันทร์ ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 1753
  

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 803.61 KBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :

บทบาทอำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับหน่วยงาน 5 อันดับล่าสุด

      วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตำบลสันมะเค็ด 22/พ.ย./2561
      รัฐธรรมนูญ 6/พ.ย./2561
      ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 6/พ.ย./2561
      พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6/พ.ย./2561
      พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 6/พ.ย./2561


เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17