เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
21 วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 71 ) โดย admin 297.48 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
22 คู่มือการปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 68 ) โดย admin 15.4 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
23 คู่มือแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับบำเหน็บ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 68 ) โดย admin 18.31 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
24 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 58 ) โดย admin 4.61 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
25 สิทธิประโยชน์ว่าด้วยการลาของข้าราชการ( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 65 ) โดย admin 111.54 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
26 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่4)พ.ศ.2562( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 59 ) โดย admin 102.25 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
27 นักวิชาการส่งเสริมการท่องเที่ยว( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 58 ) โดย admin 596.56 KBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
28 การท่องเที่ยวโดยชุมชน( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 70 ) โดย admin 596.56 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
29 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( ลงวันที่ : 23/เม.ย./2562 || อ่าน : 124 ) โดย admin 596.51 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
30 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( ลงวันที่ : 23/เม.ย./2562 || อ่าน : 103 ) โดย admin 476.06 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
31 สรุปรายได้ - รายจ่าย รอบ 12 เดือน (ต.ค.60 -ก.ย61) ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ลงวันที่ : 26/พ.ย./2561 || อ่าน : 188 ) โดย admin 521.73 KBs 0 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
32 สรุปรายได้-รายจ่าย รอบ 6 เดือน(ต.ค.60 - มี.ค61) ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ลงวันที่ : 26/พ.ย./2561 || อ่าน : 167 ) โดย admin 522.1 KBs 0 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
33 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ( ลงวันที่ : 26/พ.ย./2561 || อ่าน : 168 ) โดย admin 1.03 MBs 0 ข่าวงานเลือกตั้ง
34 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 22/พ.ย./2561 || อ่าน : 177 ) โดย admin 68.66 KBs 0 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
35 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ต่อ) ( ลงวันที่ : 22/พ.ย./2561 || อ่าน : 172 ) โดย admin 60.46 KBs 0 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
36 รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 22/พ.ย./2561 || อ่าน : 170 ) โดย admin 212.85 KBs 0 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
37 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตำบลสันมะเค็ด ( ลงวันที่ : 22/พ.ย./2561 || อ่าน : 194 ) โดย admin 136.69 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
38 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2561 || อ่าน : 190 ) โดย admin 815.37 KBs 0 แผนพัฒนา
39 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2561 || อ่าน : 183 ) โดย admin 397.07 KBs 0 แผนพัฒนา
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 185 ) โดย admin 918.1 KBs 0 การจัดหาพัสดุ


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>



เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17