เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 154 ) โดย admin 902.71 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 156 ) โดย admin 926.43 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 140 ) โดย admin 1.11 MBs 0 การจัดหาพัสดุ
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 149 ) โดย admin 813.57 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
35 สารจากนายกเทศมนตรี ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 133 ) โดย admin 671.28 KBs 0 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
36 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 153 ) โดย admin 203.93 KBs 0 การแสดงเจตจำนงสุจริต
37 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 153 ) โดย admin 482.37 KBs 0 การแสดงเจตจำนงสุจริต
38 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 154 ) โดย admin 203.93 KBs 0 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39 ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 144 ) โดย admin 47.09 KBs 0 ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
40 ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 148 ) โดย admin 150.91 KBs 0 ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
41 ข้อมูลสถิติผู้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1 - 19 3 ณ กันยายน 2561 ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 147 ) โดย admin 186.86 KBs 0 ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
42 ข้อมูลจำนวนผู้ชำระภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 156 ) โดย admin 46.62 KBs 0 ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
43 คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 148 ) โดย admin 371.48 KBs 0 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
44 คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 148 ) โดย admin 371.48 KBs 0 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
45 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 148 ) โดย admin 164.83 KBs 0 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
46 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 165 ) โดย admin 153.92 KBs 0 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
47 คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริต ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 149 ) โดย admin 371.89 KBs 0 คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริต
48 รัฐธรรมนูญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 174 ) โดย admin 581.93 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
49 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 177 ) โดย admin 482.67 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
50 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 172 ) โดย admin 367.21 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน


กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17