เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
71 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 128 ) โดย admin 245.32 KBs 0 คู่มือประชาชน
72 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 135 ) โดย admin 232.19 KBs 0 คู่มือประชาชน
73 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 139 ) โดย admin 232.39 KBs 0 คู่มือประชาชน
74 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพา( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 131 ) โดย admin 232.57 KBs 0 คู่มือประชาชน
75 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 145 ) โดย admin 231.2 KBs 0 คู่มือประชาชน
76 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 138 ) โดย admin 218.7 KBs 0 คู่มือประชาชน
77 การขอรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 144 ) โดย admin 229.08 KBs 0 คู่มือประชาชน
78 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 133 ) โดย admin 220.38 KBs 0 คู่มือประชาชน
79 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 133 ) โดย admin 263.82 KBs 0 คู่มือประชาชน
80 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 135 ) โดย admin 234.18 KBs 0 คู่มือประชาชน
81 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 126 ) โดย admin 235.44 KBs 0 คู่มือประชาชน
82 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 133 ) โดย admin 265.04 KBs 0 คู่มือประชาชน
83 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 128 ) โดย admin 226.61 KBs 0 คู่มือประชาชน
84 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 115 ) โดย admin 236.72 KBs 0 คู่มือประชาชน
85 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 123 ) โดย admin 264.26 KBs 0 คู่มือประชาชน
86 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 129 ) โดย admin 154.86 KBs 0 คู่มือประชาชน
87 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 122 ) โดย admin 263.9 KBs 0 คู่มือประชาชน
88 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 129 ) โดย admin 233.75 KBs 0 คู่มือประชาชน
89 การแจ้งขุดดิน( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 132 ) โดย admin 149.19 KBs 0 คู่มือประชาชน
90 การแจ้งถมดิน( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 137 ) โดย admin 226.04 KBs 0 คู่มือประชาชน


กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17