เมนูหลัก
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส

 
  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)  
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA2021)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลพื้นฐาน เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

01. โครงสร้างหน่วยงาน

02. ข้อมูลผู้บริหาร

03. อำนาจหน้าที่

04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

05. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

06. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

034. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

035. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

036. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

037. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์ 038. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
07. ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

039. แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี

040. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

041. รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

08. Q&A

09. Social Network (Face book)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินงาน มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

010. แผนดำเนินงานประจำปี

011. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

012. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

042. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043. การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

044. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

045. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

046. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

047. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

048. มาตรการป้องกันการรับสินบน

049. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

050. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

การปฎิบัติงาน
013. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
การให้บริการ

014. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

015. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017. E-Service

   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ    
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    

018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

019. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

020. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   
   
   
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    

021. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

022. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

023. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)

024. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)

   
   
   
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    

025. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   
   
   
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส    
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

029. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

030. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

031. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

   
   
   
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    

032. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

033. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   
   
       

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17