เมนูหลัก
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส

 
แผนผังหน่วยงาน
สมาชิกสภาเทศบาล
Click ดูประวัติ
ประธานสภาเทศบาลตำบล
ประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
Click ดูประวัติ
รองประธานสภา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
Click ดูประวัติ
เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
Click ดูประวัติ
สมาชิกสภา 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
Click ดูประวัติ
สมาชิกสภา 6
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
Click ดูประวัติ
สมาชิกสภา 2
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
Click ดูประวัติ
สมาชิกสภา 7
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
Click ดูประวัติ
สมาชิกสภา 3
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
Click ดูประวัติ
สมาชิกสภา 8
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
Click ดูประวัติ
สมาชิกสภา 4
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
Click ดูประวัติ
สมาชิกสภา 9
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
Click ดูประวัติ
สมาชิกสภา 5
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
Click ดูประวัติ
สมาชิกสภา 10
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
29 : ฝ่ายบริหาร
31 : สมาชิกสภาเทศบาล
32 : บริหารท้องถิ่น
33 : สำนักปลัด
34 : กองคลัง
35 : กองช่าง
36 : กองการศึกษา
37 : หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17