เมนูหลัก
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส

 
แผนผังหน่วยงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
Click ดูประวัติ
จ.อ.สมเกียรติ พินิจอักษร
ปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
Click ดูประวัติ
นายสันธาร ขันอ้าย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
29 : ฝ่ายบริหาร
31 : สมาชิกสภาเทศบาล
32 : บริหารท้องถิ่น
33 : สำนักปลัด
34 : กองคลัง
35 : กองช่าง
36 : กองการศึกษา
37 : หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17