Asia/Bangkok เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

ทดสอบระบบข่าวประชาสัมพันธ์
( ��С������� 10/10/2561 �Դ��ҹ������ 12 ���� )

ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องแผนจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญํติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562( เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
( ��С������� 04/10/2561 �Դ��ҹ������ 30 ���� )

ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องแผนจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
( ��С������� 04/10/2561 �Դ��ҹ������ 23 ���� )

ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
( ��С������� 06/09/2561 �Դ��ҹ������ 54 ���� )

ประกาศ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร สถานที่สอบ และระเบียบการแต่งกาย
( ��С������� 31/08/2561 �Դ��ҹ������ 76 ���� )

ประกาศ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ตั้งแต่ วันที่ 21-29 สิงหาคม 2561 ในวันเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ)
( ��С������� 17/08/2561 �Դ��ҹ������ 75 ���� )

ประกาศ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) ตั้งแต่ วันที่ 21-29 สิงหาคม 2561 ในวันเวลาราชการ(เว้นวัน
( ��С������� 17/08/2561 �Դ��ҹ������ 30 ���� )

หนังสือสั่งการ เรื่องการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะและประกาศกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างเทศบาล
( ��С������� 10/07/2561 �Դ��ҹ������ 27 ���� )

ประกาศ ฉบับแก้ไข เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) ฉบับแก้ไข เพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและเอกสารและหลักฐานการสมัคร
( ��С������� 10/07/2561 �Դ��ҹ������ 25 ���� )

หนังสือประชาสัมพันธ์ ประกาศแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งการจ้างพนักงานตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ
( ��С������� 10/07/2561 �Դ��ҹ������ 22 ���� )

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่ วันที่ 12-20 กรกฎาคม 2561 ในวันเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ)
( ��С������� 06/07/2561 �Դ��ҹ������ 29 ���� )

สารจากนายกเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
( ��С������� 09/08/2560 �Դ��ҹ������ 81 ���� )

ประกาศ วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
( ��С������� 25/08/2559 �Դ��ҹ������ 125 ���� )

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
( ��С������� 25/08/2559 �Դ��ҹ������ 117 ���� )

รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
( ��С������� 08/07/2559 �Դ��ҹ������ 317 ���� )

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร สถานที่สอบ และ ระเบียบการแต่งกาย
( ��С������� 26/02/2558 �Դ��ҹ������ 249 ���� )

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร เนื้อหาวิชาการสอบข้อเขียน ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาควิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง และคุณสมบัติ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
( ��С������� 26/02/2558 �Դ��ҹ������ 232 ���� )

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งแต่ วันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ)
( ��С������� 09/02/2558 �Դ��ҹ������ 220 ���� )

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่ วันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ)
( ��С������� 09/02/2558 �Դ��ҹ������ 218 ���� )

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติหรือตำแหน่งประเภทวิชาชีพ เพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาล
( ��С������� 29/01/2558 �Դ��ҹ������ 208 ���� )


˹�ҷ�� :: [1]