ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจันทร์เพ็ญ กอนแก้ว
ตำแหน่ง :เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้บริหาร