บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ ๑

ตำบล สันมะเค็ด อำเภอพาน

 

  • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ – สกุล นายคำปัน ดีขว้าง อายุ ๔๑ ปี อาชีพ ทำนา วุฒิการศึกษา ม.๓

ที่อยู่ ๔๒๙ หมู่ ๑ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ ๐๘๙ - ๕๖๐๙๙๒๓

  • ข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน นายวิรัตน์ กันทา

จำนวนประชากร ชาย ๓๖๙ คน หญิง ๓๖๑ คน

จำนวนครัวเรือน ๑๘๑ หลัง

อาชีพหลักของประชากร ทำนา

อาชีพเสริมของประชากร ทำสวน ค้าขาย

จำนวนพื้นที่ ๑๕ ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ ที่ราบ มีแม่น้ำคาวไหลผ่าน

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) - จำนวนประชากร ชาย - คน หญิง - คน

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) - จำนวนประชากร ชาย - คน หญิง - คน

เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน วัดสันมะเค็ด

วัฒนธรรม / ประเพณีที่สำคัญ (ระบุช่วงเวลาด้วย)

  • ลอยกระทง
  • แห่เทียนเข้าพรรษา
  • สลากภัตร

สถานที่สำคัญ / แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

(๑) สระน้ำวัดสันมะเค็ด

(๒) วัดสันมะเค็ด

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน (ถ้ามี)

(๑) จักสาน

 

  • ประวัติการก่อตั้ง / ที่มา / การอพยพย้ายถิ่นของหมู่บ้าน (ระบุปี ช่วงเวลา ชื่อ-สกุลบุคคลอ้างอิง)

ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดลำพูน ในปี พ.ศ.๒๔๖๖ โดยนายหมื่น พรมตัน เริ่มก่อตั้งเป็นบ้านสันมะเค็ด เนื่องจากตอนนั้นบ้านสันมะเค็ดเป็นป่าทึบและมีต้นไม้หนามเค็ดเต็มไปหมด มี แม่อุ้ยเถ่า พรมตัน พรมตัน เป็นคนก่อตั้ง หลังจากนั้นก็มีชุมชนหลายเผ่า เช่น คนแพร่ ย้ายมาจากจังหวัดแพร่ จากปี ๒๓๗๐

  • เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน (ระบุปี ชื่อ-สกุล บุคคลสำคัญและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสมัย)

ในปี พ.ศ.๒๔๖๖ สร้างวัดสันมะเค็ด หลังจากนั้น อีกประมาณ ๒ ปี ถัดมา ก็เริ่มก่อสร้างโรงเรียนสันมะเค็ด โดยคนในชุมชนร่วมกันสร้างขึ้นมาเอง

  • บุคคลสำคัญ / ผู้รู้ด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

-

  • รายนามผู้นำหมู่บ้านที่สำคัญ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

ที่

ชื่อ – สกุล

ช่วงปีที่ดำรงตำแหน่ง

ผลงานสำคัญ

นายบุญรอด สมยาราช

 

กำนันตำบลสันมะเค็ด

นายทองเงิน ต๊ะเขื่อนแก้ว

๒๕๔๕ – ๒๕๔๗

 

นายทศพล พรมตัน

๒๕๔๗ – ๒๕๔๙

 

นายวิรัตน์ กันทา

๒๕๕๐ - ปัจจุบัน

 

 

  • ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านในปัจจุบัน

๗.๑. อาคารอเนกประสงค์

๗.๓. เงินทุนการประกอบอาชีพ

๗.๓. ถนนคอนกรีต