ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ป่าตึงทันใจ หมู่ที่ ๑๐

ตำบล สันมะเค็ด อำเภอพาน

 

  • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ – สกุล นายสมการ เมธาวดีนิกุล อายุ ๔๖ ปี อาชีพ ทำนา วุฒิการศึกษา ป.๖

ที่อยู่ ๕๑ หมู่ ๑๐ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ ๐๘๖-๑๘๓๐๑๖๑

  • ข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน นายสุทิน เป็งตึง

จำนวนประชากร ชาย ๒๖๓ คน หญิง ๒๕๕ คน

จำนวนครัวเรือน ๑๑๐ หลัง

อาชีพหลักของประชากร ทำการเกษตร

อาชีพเสริมของประชากร -

จำนวนพื้นที่ ๑๐ ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ ที่ราบลุ่ม ดินปนทราย

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) จำนวนประชากร ชาย คน หญิง คน

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) จำนวนประชากร ชาย คน หญิง คน

เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน วัดทันใจ

วัฒนธรรม / ประเพณีที่สำคัญ (ระบุช่วงเวลาด้วย)

(๑) ๑๒ พฤศจิกายน ลอยกระทง

(๒) ๗ – ๑๕ เมษายน ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

(๓) เข้าพรรษา

(๔) ออกพรรษา

(๕) ประเพณีเดือนยี่เป็ง

สถานที่สำคัญ / แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

-

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน (ถ้ามี)

(๑) งานจักสาน

(๒) ตัดเย็บผ้า

  • ประวัติการก่อตั้ง / ที่มา / การอพยพย้ายถิ่นของหมู่บ้าน (ระบุปี ช่วงเวลา ชื่อ-สกุลบุคคลอ้างอิง)

แรกเริ่มก่อนจะมาเป็นหมู่บ้าน มีพ่อค้าสัตว์เดินทางมาอาศัยอยู่ประมาณ ๕-๗ คน และเห็นว่าป่าตึงแห่งนี้น่าอาศัยจึงทำการปลูกระต๊อบเป็นที่อาศัยชั่วคราว ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๙๖ พ่อแสง ศรีมาปัน,พ่อขาล จันทร์แก้ว , พ่อไฮ ภูแว่น , พ่อหนานน้อยคำ คำพูเพ็ญ ได้พูดคุยกันตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า บ้านป่าตึงทันใจ โดยเห็นว่า มีต้นตึงมากมาย และจะทำอะไรก็รวดเร็วทันใจ จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน ป่าตึงทันใจ ตั้งแต่นั้นมา

  • เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน (ระบุปี ชื่อ-สกุล บุคคลสำคัญและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสมัย)

ในปี พ.ศ.๒๔๙๔ มีพ่อหนานน้อย คำพูเพ็ญ , พ่อขาล จันทร์แก้ว , พ่ออุ้ยน้อง สามัญญา ได้จัดตั้งหมู่บ้านและวัดขึ้น แยกจากบ้านวังผาข้อน มาตั้งวัดทันใจ มีพระคำมูล, พระมี, พระสา, พระทูล สืบเนื่องต่อกันมาหลายสมัย จนมาถึงปัจจุบัน พระอธิการเสงี่ยม จันทิวิโส เป็นเจ้าอาวาส

  • บุคคลสำคัญ / ผู้รู้ด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

ชื่อ – สกุล

ความชำนาญ

นายมา

สมใจ

การทำข้อง และสุ่ม

นายอ้าย

จันทร์นวน

การทำพิธีทางศาสนา

นายตาคำ

ศรีมาปิน

ตีมีด และขวาน

นายเสาร์

ภูแว่น

การสอนเชิงมวยไทย

นายจันทร์

การินบุตร

การเป่าปี่ ตีกลอง

  • รายนามผู้นำหมู่บ้านที่สำคัญ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

ที่

ชื่อ – สกุล

ช่วงปีที่ดำรงตำแหน่ง

ผลงานสำคัญ

นายยิ่งยง เทพสุวรรณ์

 

 

นายโภคา จันทร์ตรง

 

 

นายน้อง วงค์สาย

 

 

นายประยงค์ สวยสอาด

 

 

นายประพันธ์ ภูวัฒนติกานต์

 

 

 

  • ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านในปัจจุบัน

๗.๑. ขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาด ใช้อุปโภค บริโภค

๗.๒. ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

๗.๒. ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร