ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน บ้านกล้วยทรายงาม หมู่ที่ ๑๒

ตำบล สันมะเค็ด อำเภอพาน

 

  • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ – สกุล นายสังเกต โองโมง อายุ ๕๐ ปี อาชีพ ทำนา วุฒิการศึกษา ป.๗

ที่อยู่ ๘๑ หมู่ ๑๒ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๐๒๗๓๙๑๖

  • ข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน นายอัศวิน อินนั่งแท่น

จำนวนประชากร ชาย ๒๗๑ คน หญิง ๒๘๒ คน

จำนวนครัวเรือน ๑๔๙ หลัง

อาชีพหลักของประชากร เกษตรกรรม

อาชีพเสริมของประชากร ทำเห็ดฟาง , ปลูกข้าวโพด , ทำน้ำปู

จำนวนพื้นที่ ๙.๖ ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ ที่ราบติดลำน้ำเม่ฮ่าง

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) - จำนวนประชากร ชาย - คน หญิง - คน

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) - จำนวนประชากร ชาย - คน หญิง - คน

เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน

วัฒนธรรม / ประเพณีที่สำคัญ (ระบุช่วงเวลาด้วย)

  • วันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี มีประเพณีสรงน้ำพระธาตุผากัปป์
  • วันที่ ๕ ธันวาคม จุดเทียนชัยถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
  • วันที่ ๕ เมษายน ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ – ทำบุญใจ๋กลางหมู่บ้าน

สถานที่สำคัญ / แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

(๑) บวกปลาค้าว

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน (ถ้ามี)

(๑) น้ำปู

  • ประวัติการก่อตั้ง / ที่มา / การอพยพย้ายถิ่นของหมู่บ้าน (ระบุปี ช่วงเวลา ชื่อ-สกุลบุคคลอ้างอิง)

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๓ ได้เริ่มแยกหมู่บ้านออกจากหมู่ที่ ๕ โดยพ่อหลวงสิงห์ นันต๊ะภาพ ยังดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ได้ขอแยกออกมาเริ่มก่อตั้งเป็นหมู่ที่ ๑๒ บ้านกล้วยทรายงาม โดยมี นาย สิงห์คำ มะโนคำ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ เป็นคนแรก และได้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๒๙ รวมระยะเวลา ๖ ปี หลังจากนั้น มีการผลัดเปลี่ยนผู้นำไปตามวาระ

  • เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน (ระบุปี ชื่อ-สกุล บุคคลสำคัญและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสมัย)

ปี พ.ศ.๒๕๒๓ ได้มีการแยกการปกครองออกมาจาก หมู่ ๕ เนื่องจากมีประชากรเพิ่มมากขึ้น และการดูแลไม่ทั่วถึง โดยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านกล้วยทรายงาม หมู่ที่ ๑๒

  • บุคคลสำคัญ / ผู้รู้ด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

ชื่อ – สกุล

ความชำนาญ

นายอ้าย

ปัญญาหลง

จารีตประเพณี วัฒนธรรม

พระพุทธศาสนา

นายนรวัฒน์

พรหมเผ่า

ให้ความรู้ – คำแนะนำปรึกษา

นายบุญค้ำ

ศรีแก้ว

ให้ความรู้ – คำแนะนำปรึกษา

นายบุญธรรม

ยศถา

- วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ด้านพุทธศาสนา

- มัคนายกประจำวัตบ้านกล้วย

 

  • รายนามผู้นำหมู่บ้านที่สำคัญ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

ที่

ชื่อ – สกุล

ช่วงปีที่ดำรงตำแหน่ง

ผลงานสำคัญ

 

นายสิงห์คำ มะโนคำ

๒๕๒๓ – ๒๕๒๙

เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

นายศรีเทพ ถาแก้ว

๒๕๒๙ – ๒๕๓๒

ปรับปรุงป่าช้า ปลูกต้นสักรอบแนวป่าช้า

นายอ้าย ปัญญาหลง

๒๕๓๒ – ๒๕๔๒

สร้างวัดบ้านกล้วยใหม่ทรายงาม หมู่ ๒

นายคำปัน นันตา

๒๕๔๒ – ๒๕๔๗

สร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน

นายสมเดช วงค์เขียว

๒๕๔๗ – ๒๕๕๑

สร้างพระบรมฉายาลักษณ์

จัดตั้งร้านค้าสหกรณ์หมู่บ้าน

นายอัศวิน อินนั่งแท่น

๒๕๕๑ – ปัจจุบัน

-สร้างยุ้งฉางข้าวประจำหมู่บ้าน

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียน

 

  • ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านในปัจจุบัน

๗.๑. น้ำอุปโภค – บริโภค ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

๗.๒. เส้นทางสัญจรไปมา ไม่สะดวก เช่น สะพานข้ามลำน้ำแม่ฮ่าง

๗.๓. ถนนการเกษตร มีสภาพเป็นดินแดง ต้องการถนนลูกรังอัดบด

๗.๔. ต้องการไฟฟ้าสาธารณะ เพิ่มความสว่างให้กับหมู่บ้าน