ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน บ้านกล้วยใหม่ หมู่ที่ ๑๔

ตำบล สันมะเค็ด อำเภอพาน

 

  • . ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ – สกุล นายสมพล ยศถา อายุ ๕๒ ปี อาชีพ ทำนา วุฒิการศึกษา ป.๔

ที่อยู่ ๓๔๙ หมู่ ๑๔ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์

  • ข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน นายสนอง สายหล้า

จำนวนประชากร ชาย ๔๒๔ คน หญิง ๔๒๘ คน

จำนวนครัวเรือน ๑๐๙ หลัง

อาชีพหลักของประชากร ทำนา

อาชีพเสริมของประชากร –

จำนวนพื้นที่ ๒ ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ ที่ราบ

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) - จำนวนประชากร ชาย - คน หญิง - คน

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) - จำนวนประชากร ชาย - คน หญิง - คน

เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน

ต้นกล้วย

วัฒนธรรม / ประเพณีที่สำคัญ (ระบุช่วงเวลาด้วย)

-

สถานที่สำคัญ / แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

  • หนองกลุ่ม
  • พระธาตุเขาแก้ว

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน (ถ้ามี)

-

๓.ประวัติการก่อตั้ง / ที่มา / การอพยพย้ายถิ่นของหมู่บ้าน (ระบุปี ช่วงเวลา ชื่อ-สกุลบุคคลอ้างอิง)

เดิมทีบ้านกล้วยได้ย้ายมาจากจังหวัดลำปาง ในปี พ.ศ.๒๔๕๐ ตั้งชื่อว่า บ้านกล้วย ต.แม่อ้อ ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ตำบลสันมะเค็ด และได้แยกออกมาเป็น บ้านกล้วยใหม่ หมู่ ๑๔ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๖ โดยนายต๋าคำ ศรียอด เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

๔.เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน (ระบุปี ชื่อ-สกุล บุคคลสำคัญและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสมัย)

 

๕.บุคคลสำคัญ / ผู้รู้ด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

ชื่อ – สกุล

ความชำนาญ

นายเป็ง

ศรียอด

ดนตรีพื้นเมือง

นายปี๋

วงค์เขียว

สมุนไพรพื้นบ้าน

นายรอด

ยานะสอน

จักงาน

 

๖.รายนามผู้นำหมู่บ้านที่สำคัญ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

ที่

ชื่อ – สกุล

ช่วงปีที่ดำรงตำแหน่ง

ผลงานสำคัญ

นายต๋าคำ ศรียอด

๒๕๓๖ – ๒๕๔๐

 

นายสังวาล ปัญญาหลง

๒๕๔๐ – ๒๕๔๕

 

นายก๋องแก้ว หมูคำ

๒๕๔๕ – ๒๕๕๑

 

นายสนอง สายหล้า

๒๕๕๑ – ปัจจุบัน

 

 

๗.ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านในปัจจุบัน

๗.๑. ปัญหาคนว่างงาน ไม่มีอาชีพเสริม

๗.๒. ราคาพืชผลตกต่ำ