ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ห้วยเครือบ้า หมู่ที่ ๖

ตำบล สันมะเค็ด อำเภอพาน

 

  • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ – สกุล นายสมบุญ ชัยชนะ อายุ ๕๒ ปี อาชีพ ทำนา วุฒิการศึกษา ป.๔

ที่อยู่ ๗๙ หมู่ ๖ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์

  • ข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน นายแหว้น ชัยชนะ

จำนวนประชากร ชาย ๒๔๙ คน หญิง ๒๖๗ คน

จำนวนครัวเรือน ๓๙ หลัง

อาชีพหลักของประชากร ทำนา

อาชีพเสริมของประชากร รับจ้างทั่วไป

จำนวนพื้นที่ ๕ ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ ที่ราบสูง

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) - จำนวนประชากร ชาย - คน หญิง - คน

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) - จำนวนประชากร ชาย - คน หญิง - คน

เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน -

วัฒนธรรม / ประเพณีที่สำคัญ (ระบุช่วงเวลาด้วย)

ประเพณีบวงสรวงขุนน้ำห้วยเมี่ยง อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม ของทุกปี

สถานที่สำคัญ / แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

-

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน (ถ้ามี)

-

 

  • ประวัติการก่อตั้ง / ที่มา / การอพยพย้ายถิ่นของหมู่บ้าน (ระบุปี ช่วงเวลา ชื่อ-สกุลบุคคลอ้างอิง)

ได้อพยพมาจากทุ่งโป่ง อ.เมือง มาตั้งชื่อหมู่บ้านครั้งแรกชื่อหมู่บ้าน สันเครือบ้า ต.แม่อ้อ อ.พาน ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นบ้านห้วยเครือบ้า หมู่ ๖ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

 

 

  • เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน (ระบุปี ชื่อ-สกุล บุคคลสำคัญและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสมัย)

ก่อตั้งโรงเรียน ปี พ.ศ.๒๕๐๐ นายสุรินทร์ จันทร์เอ้ย ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ตัดถนนลูกรังจาก หมู่ ๒ หมู่ ๖ หมู่ ๗ ต.ป่าแงะ มีไฟฟ้าใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๒๘ มีน้ำประปาใช้ในปี พ.ศ.๒๕๓ และมีถนนลาดยางเข้าสู่หมู่บ้าน ในปี พ.ศ.๒๕๔๐

  • บุคคลสำคัญ / ผู้รู้ด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

-

  • รายนามผู้นำหมู่บ้านที่สำคัญ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

ที่

ชื่อ – สกุล

ช่วงปีที่ดำรงตำแหน่ง

ผลงานสำคัญ

 

นายต๊ะ ชัยชนะ

-

จัดตั้งหมู่บ้านขึ้นครั้งแรก

นายฟอง ชัยชนะ

-

-

นายเฮือน ชัยชนะ

-

-

นายจู ชัยชนะ

-

-

นายสุรินทร์ จันทร์เอ้ย

๒๕๐๐

จัดตั้งโรงเรียนห้วยเครือบ้า

นายรัตน์ ขันธปรีชา

๒๕๒๗ – ๒๕๓๑

มีไฟฟ้าใช้ครั้งแรก

อบรมหมู่บ้าน อพป.

นายตาน ยอดวงค์

๒๕๓๑ – ๒๕๓๔

มีประปาหมู่บ้านใช้

นายทอง ชัยชนะ

๒๕๓๘ – ๒๕๔๔

ก่อตั้งศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

  • ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านในปัจจุบัน

๗.. ปรับถนนลาดยางเข้าสู่หมู่บ้าน

๗.๒. จัดหาแหล่งน้ำทำการเกษตรตลอดปีฤดูการทำงาน

๗.๓. จัดอบรมอาชีพเสริมให้กับประชากร