ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ใหม่ท่าเรือ หมู่ที่ ๗

ตำบล สันมะเค็ด อำเภอพาน

 

  • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ – สกุล นายสงัด พรมใจ อายุ ๕๕ ปี อาชีพ ทำนา วุฒิการศึกษา ป.๔

ที่อยู่ ๕๗ หมู่ ๗ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์

  • ข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน นายชาติ รัตนพฤกษ์

จำนวนประชากร ชาย ๒๖๖ คน หญิง ๒๖๓ คน

จำนวนครัวเรือน ๔๔ หลัง

อาชีพหลักของประชากร เกษตรกร

อาชีพเสริมของประชากร รับจ้างทั่วไป

จำนวนพื้นที่ ๒๕ ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ ที่ราบ

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) ไทยใหญ่ จำนวนประชากร ชาย ๒ คน หญิง คน

ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ถ้ามี) จำนวนประชากร ชาย คน หญิง คน

เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน ยาสมุนไพร

วัฒนธรรม / ประเพณีที่สำคัญ (ระบุช่วงเวลาด้วย)

เข้าพรรษา เดือน สิงหาคม – เมษายน

สถานที่สำคัญ / แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

(๑) วัดใหม่ท่าเรือ

(๒) สถานีอนามัย

ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน (ถ้ามี)

-

  • ประวัติการก่อตั้ง / ที่มา / การอพยพย้ายถิ่นของหมู่บ้าน (ระบุปี ช่วงเวลา ชื่อ-สกุลบุคคลอ้างอิง)

บ้านใหม่ท่าเรือก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๒ โดยมีชาวบ้านอพยพมาจาก จังหวัดแพร่ คือนายปั๋น หมูนิล เป็นคนแรก และต่อมามีชาวบ้านอพยพมาจากบ้านป่าแงะน้อย ต.แม่อ้อ มาสมทบจนถึงปัจจุบัน

 

  • เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน (ระบุปี ชื่อ-สกุล บุคคลสำคัญและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสมัย)

-

  • บุคคลสำคัญ / ผู้รู้ด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

ชื่อ – สกุล

ความชำนาญ

นายจันทร์

ตะมาแก้ว

หมอยาสมุนไพร

  • รายนามผู้นำหมู่บ้านที่สำคัญ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

ที่

ชื่อ – สกุล

ช่วงปีที่ดำรงตำแหน่ง

ผลงานสำคัญ

 

นายปัน สวิง

๒๕๐๒

ก่อสร้างวัด

นายอ้าย แสนขัติ

๒๕๑๖

สร้างกุฏิ

นายเสาร์ สมยา

๒๕๒๑

สร้างศาลาการเปรียญวัด

นายเป็ง รินคำ

๒๕๒๖

-

นายปัน ขาหอม

๒๕๓๔

สร้างวิหาร

นายศรี บุญเหลา

๒๕๓๖

-

นายขวัญ แก้ววรรณา

๒๕๔๑

สร้างกำแพงวัด ประปา

นายสุนทร เข็มปัญญา

๒๕๔๖

เมรุ , หอระฆัง

 

  • ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านในปัจจุบัน

๗.๑. ชาวบ้านขาดแคลนสมานฉันท์ ปรองดอง ขัดแย้งกัน

๗.๒. สาธารณูปโภค ประปาหมู่บ้าน