Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์      "สันมะเค็ดน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  นำเกษตรพัฒนา  ประชาเป็นสุข"

 

พันธกิจหน่วยงาน  "1พัฒนาด้านการศึกษา      2พัฒนาคุณภาพชีวิต  3พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม  4พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   5พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     6พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร    7พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"