เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17

แผนการดำเนินงาน
การประชุมประชาคม-การมีส่วนร่วมของประชาชน
folder การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
folder ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
folder การจัดการองค์ความรู้
account_box คณะผู้บริหาร
นายดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
นายดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
นายจำลอง กันยวง
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
นายจำลอง กันยวง
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
นายเสรี สันหมุด
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
นายเสรี สันหมุด
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
นายสำราญ กาวิกุล
เลขานายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
นายสำราญ กาวิกุล
เลขานายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
นายกอง ฟ้าคำตัน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
นายกอง ฟ้าคำตัน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายคณาวุฒิ ศรียอด
ประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
นายคณาวุฒิ ศรียอด
ประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
นายสถิรธร กนกกาญจนกุล
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
นายสถิรธร กนกกาญจนกุล
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
นายรักกิต แจ่มกระจ่าง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
นายรักกิต แจ่มกระจ่าง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
นายจรัญ โยธา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นายจรัญ โยธา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นายนิวัตร ติดทะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นายนิวัตร ติดทะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นายสุเพ็ญ ปินตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นายสุเพ็ญ ปินตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นางสมศรี เต็มคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นางสมศรี เต็มคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นายณัฐวุฒิ ต๊ะวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นายณัฐวุฒิ ต๊ะวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นางนงนุช ธรรมวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นางนงนุช ธรรมวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นายประยูร สายหล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นายประยูร สายหล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
น.ส.รุ่งรัตน์ มณีเล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
น.ส.รุ่งรัตน์ มณีเล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นางสุมิตรา ปัญญาหลง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นางสุมิตรา ปัญญาหลง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นายรักกิต แจ่มกระจ่าง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นายรักกิต แจ่มกระจ่าง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นายคณาวุฒิ ศรียอด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นายคณาวุฒิ ศรียอด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นายสถิรธร กนกกาญจนกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นายสถิรธร กนกกาญจนกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
จ่าเอกสมเกียรติ พินิจอักษร
ปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
จ่าเอกสมเกียรติ พินิจอักษร
ปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
ว่าที่ร้อยตรีชูรศักดิ์ แสนธิวัง
รองปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
ว่าที่ร้อยตรีชูรศักดิ์ แสนธิวัง
รองปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
นายสุภาพ ดาวุธ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายสุภาพ ดาวุธ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
น.ส.สุพัฒน์ตรา มะโนสด
ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.สุพัฒน์ตรา มะโนสด
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายณรงค์ชัย แก้วปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณรงค์ชัย แก้วปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายมีชัย ลือใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายมีชัย ลือใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
account_box สำนักปลัด
นายสุภาพ ดาวุธ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายสุภาพ ดาวุธ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายปรีชา ชุมภู
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายปรีชา ชุมภู
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
นายสมหวัง นันตา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายสมหวัง นันตา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายธนัฐ ชัยวัฒโนดม
นิติกรปฏิบัติการ
นายธนัฐ ชัยวัฒโนดม
นิติกรปฏิบัติการ
นางศรีไพ ชัยประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคล
นางศรีไพ ชัยประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคล
นายดิเรก ดิเรกธนิน
นักพัฒนาชุมชน
นายดิเรก ดิเรกธนิน
นักพัฒนาชุมชน
นายนราพล แก้วเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายนราพล แก้วเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ภีลออ เต็มคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.ภีลออ เต็มคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายทศพล ไชยวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายทศพล ไชยวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางกาญจนา เสาร์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางกาญจนา เสาร์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ธนัญญา ชัยพนัส
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.ธนัญญา ชัยพนัส
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.เสาวลักษณ์ สมใจ
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.เสาวลักษณ์ สมใจ
ผช.จพง.ธุรการ
นางนันทิชา ยศถา
ผช.จพง.พัสดุ
นางนันทิชา ยศถา
ผช.จพง.พัสดุ
นางชญาภา จอมปัญญา
คนงาน
นางชญาภา จอมปัญญา
คนงาน
นายธีรวุธ กวางประเสริฐ
คนงาน
นายธีรวุธ กวางประเสริฐ
คนงาน
น.ส.น้ำฝน จุมดี
คนงาน
น.ส.น้ำฝน จุมดี
คนงาน
นายพนม รัตนพฤกษ์
คนงาน
นายพนม รัตนพฤกษ์
คนงาน
น.ส.เสาวลักษณ์ ธรรมจักร์
คนงาน
น.ส.เสาวลักษณ์ ธรรมจักร์
คนงาน
นายกฤษณพล ทรินทร์
คนงาน
นายกฤษณพล ทรินทร์
คนงาน
น.ส.รติพร โพธิยอด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.รติพร โพธิยอด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.สายอรุณ มีทรัพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.สายอรุณ มีทรัพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.อธิดา ไชยศร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.อธิดา ไชยศร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสายบัว แสนบุญยืน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสายบัว แสนบุญยืน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเจษฎา แก้วจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเจษฎา แก้วจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอนุพงษ์ กันทะวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอนุพงษ์ กันทะวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวิฑูรย์ คำเมทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวิฑูรย์ คำเมทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายขวัญชัย ธรรมวิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายขวัญชัย ธรรมวิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.เสาวลักษณ์ แก้วอ้าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.เสาวลักษณ์ แก้วอ้าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเอกวารินทร์ จินะโกด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเอกวารินทร์ จินะโกด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐการ ศรียอด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐการ ศรียอด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายทองคำ บุรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายทองคำ บุรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายตะวัน ณ ลำพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายตะวัน ณ ลำพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
น.ส.สุพัฒน์ตรา มะโนสด
ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.สุพัฒน์ตรา มะโนสด
ผู้อำนวยการกองคลัง
- ว่าง -
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
- ว่าง -
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
น.ส.อัญญาณี โพธิ์คำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.อัญญาณี โพธิ์คำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
- ว่าง -
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- ว่าง -
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายอภิวัชร์ วีรนนท์ภูภัทร์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายอภิวัชร์ วีรนนท์ภูภัทร์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางฐิติพร เมืองมาหล้า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางฐิติพร เมืองมาหล้า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางกาญจนา ณ สุนทร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางกาญจนา ณ สุนทร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
น.ส.วิภารัตน์ อินต๊ะเสน
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
น.ส.วิภารัตน์ อินต๊ะเสน
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางช่อทิพย์ ปันทะ
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
นางช่อทิพย์ ปันทะ
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.กันชะลา กำช้อน
คนงาน
น.ส.กันชะลา กำช้อน
คนงาน
น.ส.เกตุวดี สุขเวช
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.เกตุวดี สุขเวช
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.อรีนา มูลกำเลิศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.อรีนา มูลกำเลิศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองช่าง
นายณรงค์ชัย แก้วปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณรงค์ชัย แก้วปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายณัฐพงษ์ จินาเดช
นายช่างอาวุโส
นายณัฐพงษ์ จินาเดช
นายช่างอาวุโส
นายชัชวาล ใจเปี้ย
นายช่างโยธา
นายชัชวาล ใจเปี้ย
นายช่างโยธา
นายนิรุต ใจเปี้ย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนิรุต ใจเปี้ย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
น.ส.วรากร ใจวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.วรากร ใจวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพงศกร พรมฝั้น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพงศกร พรมฝั้น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศันสนะ อนันต์ชัยพัทธนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศันสนะ อนันต์ชัยพัทธนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.ทิพวรรณ จันทร์แก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.ทิพวรรณ จันทร์แก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.วราภรณ์ เกตุพระจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.วราภรณ์ เกตุพระจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายมีชัย ลือใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายมีชัย ลือใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
น.ส.ปรางวรินทร์ กุลนายุ
นักวิชาการศึกษา
น.ส.ปรางวรินทร์ กุลนายุ
นักวิชาการศึกษา
นายสุภาพ คำปุก
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุภาพ คำปุก
เจ้าพนักงานธุรการ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.นิศารัตน์ สมเกี๋ยง
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.นิศารัตน์ สมเกี๋ยง
ผช.จพง.ธุรการ
account_box โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนสันมะเค็ด)
จ่าเอกสมเกียรติ พินิจอักษร
ปลัดเทศบาล (รก.ผอ. โรงเรียนเทศบาล 1) ชุมชนสันมะเค็ด
จ่าเอกสมเกียรติ พินิจอักษร
ปลัดเทศบาล (รก.ผอ. โรงเรียนเทศบาล 1) ชุมชนสันมะเค็ด
น.ส.รังรอง บุนนาค
ครู คศ.2
น.ส.รังรอง บุนนาค
ครู คศ.2
นางวารุณี พรมมิน
ครู คศ.2
นางวารุณี พรมมิน
ครู คศ.2
น.ส.วันเพ็ญ ตะมาแก้ว
ครู คศ.2
น.ส.วันเพ็ญ ตะมาแก้ว
ครู คศ.2
นางมอญแก้ว ศรีตะบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
นางมอญแก้ว ศรีตะบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
นางกนกลักษณ์ สิงห์โตทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางกนกลักษณ์ สิงห์โตทอง
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.วรรณิดา พรมฝั้น
ครูอัตราจ้าง
น.ส.วรรณิดา พรมฝั้น
ครูอัตราจ้าง
น.ส.รุ่งนภา บุญติ๊บ
ครูอัตราจ้าง
น.ส.รุ่งนภา บุญติ๊บ
ครูอัตราจ้าง
นายสุวพิชย์ สมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง
นายสุวพิชย์ สมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง
นายรชานนท์ กันจิน๊ะ
ครูอัตราจ้าง
นายรชานนท์ กันจิน๊ะ
ครูอัตราจ้าง
น.ส.จีรภัทร จันแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.จีรภัทร จันแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเอริชัย กตัญญู
นักการภารโรง
นายเอริชัย กตัญญู
นักการภารโรง
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
นายมีชัย ลือใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายมีชัย ลือใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางอังคณา ดวงเกิด
ครู คศ.2 หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย
นางอังคณา ดวงเกิด
ครู คศ.2 หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย
น.ส.กนกพิชญ์ ด้วงวิเศษ
ครู คศ.2 (ศพด.บ้านกล้วย)
น.ส.กนกพิชญ์ ด้วงวิเศษ
ครู คศ.2 (ศพด.บ้านกล้วย)
น.ส.พวงผกา เทพพรมวงค์
ครู คศ.2 หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันนคร
น.ส.พวงผกา เทพพรมวงค์
ครู คศ.2 หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันนคร
นางพชรพร มณฑลจรัส
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านสันนคร)
นางพชรพร มณฑลจรัส
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านสันนคร)
นางจุรีพร ปุริมายะตา
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกล้วย)
นางจุรีพร ปุริมายะตา
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกล้วย)
นางสาวอำไพ กอนแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านสันนคร)
นางสาวอำไพ กอนแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านสันนคร)
น.ส.ศิริรัตน์ ดวงเกิด
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกล้วย)
น.ส.ศิริรัตน์ ดวงเกิด
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกล้วย)
นางศรีวรรณ หอมอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกล้วย)
นางศรีวรรณ หอมอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกล้วย)
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
จ่าเอกสมเกียรติ พินิจอักษร
ปลัดเทศบาล
จ่าเอกสมเกียรติ พินิจอักษร
ปลัดเทศบาล
นายสันธาร ขันอ้าย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นายสันธาร ขันอ้าย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองการศึุกษาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
folder งานพัสดุกองการศึกษา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 252