เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder การจัดการองค์ความรู้
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป part 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป part 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
photo "หลักราชการ" หลักแห่งคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file หลักเกณฑ์เกี่ยบกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file พระราชบัญญัตควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file คู่มือค่ารักษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file การประเมินผลการปฎิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1