เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17

แผนการดำเนินงาน
การประชุมประชาคม-การมีส่วนร่วมของประชาชน
folder การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
folder ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
folder การจัดการองค์ความรู้
account_box สำนักปลัด
นายสุภาพ ดาวุธ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายสุภาพ ดาวุธ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายปรีชา ชุมภู
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายปรีชา ชุมภู
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
นายสมหวัง นันตา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายสมหวัง นันตา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายธนัฐ ชัยวัฒโนดม
นิติกรปฏิบัติการ
นายธนัฐ ชัยวัฒโนดม
นิติกรปฏิบัติการ
นางศรีไพ ชัยประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคล
นางศรีไพ ชัยประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคล
นายดิเรก ดิเรกธนิน
นักพัฒนาชุมชน
นายดิเรก ดิเรกธนิน
นักพัฒนาชุมชน
นายนราพล แก้วเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายนราพล แก้วเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ภีลออ เต็มคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.ภีลออ เต็มคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายทศพล ไชยวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายทศพล ไชยวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางกาญจนา เสาร์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางกาญจนา เสาร์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ธนัญญา ชัยพนัส
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.ธนัญญา ชัยพนัส
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.เสาวลักษณ์ สมใจ
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.เสาวลักษณ์ สมใจ
ผช.จพง.ธุรการ
นางนันทิชา ยศถา
ผช.จพง.พัสดุ
นางนันทิชา ยศถา
ผช.จพง.พัสดุ
นางชญาภา จอมปัญญา
คนงาน
นางชญาภา จอมปัญญา
คนงาน
นายธีรวุธ กวางประเสริฐ
คนงาน
นายธีรวุธ กวางประเสริฐ
คนงาน
น.ส.น้ำฝน จุมดี
คนงาน
น.ส.น้ำฝน จุมดี
คนงาน
นายพนม รัตนพฤกษ์
คนงาน
นายพนม รัตนพฤกษ์
คนงาน
น.ส.เสาวลักษณ์ ธรรมจักร์
คนงาน
น.ส.เสาวลักษณ์ ธรรมจักร์
คนงาน
นายกฤษณพล ทรินทร์
คนงาน
นายกฤษณพล ทรินทร์
คนงาน
น.ส.รติพร โพธิยอด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.รติพร โพธิยอด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.สายอรุณ มีทรัพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.สายอรุณ มีทรัพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.อธิดา ไชยศร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.อธิดา ไชยศร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสายบัว แสนบุญยืน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสายบัว แสนบุญยืน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเจษฎา แก้วจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเจษฎา แก้วจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอนุพงษ์ กันทะวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอนุพงษ์ กันทะวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวิฑูรย์ คำเมทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวิฑูรย์ คำเมทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายขวัญชัย ธรรมวิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายขวัญชัย ธรรมวิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.เสาวลักษณ์ แก้วอ้าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.เสาวลักษณ์ แก้วอ้าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเอกวารินทร์ จินะโกด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเอกวารินทร์ จินะโกด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐการ ศรียอด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐการ ศรียอด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายทองคำ บุรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายทองคำ บุรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายตะวัน ณ ลำพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายตะวัน ณ ลำพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองการศึุกษาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
folder งานพัสดุกองการศึกษา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 282