เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17

แผนการดำเนินงาน
การประชุมประชาคม-การมีส่วนร่วมของประชาชน
folder การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
folder ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
folder การจัดการองค์ความรู้
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายคณาวุฒิ ศรียอด
ประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
นายคณาวุฒิ ศรียอด
ประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
นายสถิรธร กนกกาญจนกุล
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
นายสถิรธร กนกกาญจนกุล
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
นายรักกิต แจ่มกระจ่าง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
นายรักกิต แจ่มกระจ่าง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
นายจรัญ โยธา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นายจรัญ โยธา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นายนิวัตร ติดทะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นายนิวัตร ติดทะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นายสุเพ็ญ ปินตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นายสุเพ็ญ ปินตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นางสมศรี เต็มคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นางสมศรี เต็มคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นายณัฐวุฒิ ต๊ะวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นายณัฐวุฒิ ต๊ะวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นางนงนุช ธรรมวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นางนงนุช ธรรมวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นายประยูร สายหล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นายประยูร สายหล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
น.ส.รุ่งรัตน์ มณีเล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
น.ส.รุ่งรัตน์ มณีเล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นางสุมิตรา ปัญญาหลง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นางสุมิตรา ปัญญาหลง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นายรักกิต แจ่มกระจ่าง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นายรักกิต แจ่มกระจ่าง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นายคณาวุฒิ ศรียอด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นายคณาวุฒิ ศรียอด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
นายสถิรธร กนกกาญจนกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
นายสถิรธร กนกกาญจนกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองการศึุกษาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
folder งานพัสดุกองการศึกษา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 302