เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17

แผนการดำเนินงาน
การประชุมประชาคม-การมีส่วนร่วมของประชาชน
folder การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
folder ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
folder การจัดการองค์ความรู้
account_box กองคลัง
น.ส.สุพัฒน์ตรา มะโนสด
ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.สุพัฒน์ตรา มะโนสด
ผู้อำนวยการกองคลัง
- ว่าง -
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
- ว่าง -
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
น.ส.อัญญาณี โพธิ์คำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.อัญญาณี โพธิ์คำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
- ว่าง -
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- ว่าง -
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายอภิวัชร์ วีรนนท์ภูภัทร์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายอภิวัชร์ วีรนนท์ภูภัทร์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางฐิติพร เมืองมาหล้า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางฐิติพร เมืองมาหล้า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางกาญจนา ณ สุนทร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางกาญจนา ณ สุนทร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
น.ส.วิภารัตน์ อินต๊ะเสน
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
น.ส.วิภารัตน์ อินต๊ะเสน
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางช่อทิพย์ ปันทะ
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
นางช่อทิพย์ ปันทะ
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.กันชะลา กำช้อน
คนงาน
น.ส.กันชะลา กำช้อน
คนงาน
น.ส.เกตุวดี สุขเวช
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.เกตุวดี สุขเวช
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.อรีนา มูลกำเลิศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.อรีนา มูลกำเลิศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองการศึุกษาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
folder งานพัสดุกองการศึกษา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 204