ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง