ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร ,หมู่ที่ 19 บ้านสันป่าสักทอง ตำบลสันมะเค็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง