ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิต โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการและพัฒนาทักษะการส่งผู้ป่วย ผู้มีความเสียงสูงโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID ?19) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง