ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ฝายวังฮู หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งทองกวาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง