เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ
insert_drive_file การควบคุมกิจการตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file การควบคมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file เกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file กฎกระทรวงให้ใชับังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 392
insert_drive_file พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13พศ2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2