เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
นางอังคณา ดวงเกิด
ครู คศ.2 หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย
น.ส.กนกพิชญ์ ด้วงวิเศษ
ครู คศ.2 (ศพด.บ้านกล้วย)
น.ส.พวงผกา เทพพรมวงค์
ครู คศ.2 หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันนคร
นางพชรพร มณฑลจรัส
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านสันนคร)
นางจุรีพร ปุริมายะตา
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกล้วย)
นางสาวอำไพ กอนแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านสันนคร)
น.ส.ศิริรัตน์ ดวงเกิด
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกล้วย)
นางศรีวรรณ หอมอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกล้วย)