เทศบาลตำบลสันมะเค็ด call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file กำหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลกรและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : ratiporn | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และ ข้าราชการประเภทอื่่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรส่วนท้องถิ่นปฎิบัติงานนอกถานที่ตั้ง(work from home)กรณีของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Coronavirus Disease (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1